top of page

#定立師父詳細解釋如何處理嬰靈及其化解嬰靈糾纏的👻👻

!!!新一集猛鬼道場!!!

#定立師傅為深圳客人的小朋友做飛符法事助其驅邪鎮煞,原來此宅地基出咗問題,前身是墓地,因此事主家居成為鬼靈妖魅嘅通道👻👻究竟發生咩恐佈經歷呢😬😬13 次查看0 則留言

תגובות


bottom of page